Συνημμένα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν
λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω)
ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα
γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15 Σεπτεμβρίου έως την 25
Σεπτεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και
συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

1.ΥΠΕΠΘ_αθλητές_2023-2024