Προπτυχιακά Μαθήματα

103 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος:  Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα και γονιδιώματα. Η χημεία του κυττάρου και η βιοενεργητική του. Πρωτεΐνες – Ένζυμα
  • ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: DNA, Χρωματίνη και Χρωμοσώματα. Αντιγραφή του DNA – Επιδιόρθωση. Έκφραση του γονιδιώματος: Μεταγραφή και Μετάφραση
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Δομή της μεμβράνης και μεταφορά μικρών μορίων. Δομή και λειτουργία κυτταρικών οργανιδίων. Κυτταροσκελετός
  • ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Έλεγχος κυτταρικού κύκλου. Κυτταρική διαίρεση. Κυτταρικός θάνατος.

Συγγράμματα:

1. Β. Alberts, Α. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, J. Wilson, T. Hunt, Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2018, Κωδικός Εύδοξου: 68401319
2. H. Lodish, A. Berk, C. Kaiser, M. Krieger, A. Bretscher, H. Ploegh, A. Amon, K. Martin “Μοριακή Κυτταρική Βιολογία”, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2018, Κωδικός Εύδοξου: 77113296
3. G. M. Cooper, Το Κύτταρο, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102123643

el