Προπτυχιακά Μαθήματα

103 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα και γονιδιώματα. Η χημεία του κυττάρου και η βιοενεργητική του. Πρωτεΐνες – Ένζυμα
  • ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: DNA, Χρωματίνη και Χρωμοσώματα. Αντιγραφή του DNA – Επιδιόρθωση. Έκφραση του γονιδιώματος: Μεταγραφή και Μετάφραση
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Δομή της μεμβράνης και μεταφορά μικρών μορίων. Δομή και λειτουργία κυτταρικών οργανιδίων. Κυτταροσκελετός
  • ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Έλεγχος κυτταρικού κύκλου. Κυτταρική διαίρεση. Κυτταρικός θάνατος.

Συγγράμματα:

1.  Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, John Wilson, Tim Hunt, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ., Αθήνα, 2018

el