Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων παρέχει τη δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής των φοιτητριών/των σε Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχεί σε ένα μάθημα επιλογής με βαθμό φόρτου έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Πτυχίου. Η Πρακτική Άσκηση παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στις φοιτήτριες/τες του Τμήματος για την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, σε μια πρώτη φάση εξοικείωσης με το εργασιακό περιβάλλον του αντικειμένου των σπουδών τους.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών/των σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Αγροδιατροφής, της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εφαρμοσμένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων του Προγράμματος Σπουδών.
  • Η απόκτηση εμπειριών από τις/τους φοιτήτριες/τες που θα συμβάλλουν στη σταδιακή εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και θα διευκολύνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την ομαλή μελλοντική ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Η έμπρακτη συνειδητοποίηση από τις/τους φοιτήτριες/τες της ολοκληρωμένης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των σχέσεων αλληλεξάρτησης και συνεργασίας που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους περιβάλλον, με συναδέλφους προερχόμενους από διαφορετική επιστημονική ειδίκευση.
  • Η διαρκής ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος για τις προτεραιότητες, εξελίξεις, μεταβολές, απαιτήσεις και στρατηγικές στοχεύσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας έτσι συστηματική προσαρμογή και επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.
  • Η έμπρακτη διαπίστωση εκ μέρους των επιχειρηματικών φορέων για τα σύνθετα πλεονεκτήματα συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών δημιουργικής συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, συμβάλλοντας, έτσι, στη συστηματική απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος.
  • Η συστηματική προώθηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους μελλοντικούς φορείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Αγροδιατροφής, της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διευκολύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.

Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί τα μέσα του εαρινού εξαμήνου, προκειμένου οι φοιτήτριες/τες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων τοποθέτησης των φοιτητριών/των, η Γραμματεία του Τμήματος:

(α) επικοινωνεί με εταιρείες και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, καινοτόμες επιχειρήσεις αγροτικής ανάπτυξης, όπως και εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε Διαχείριση Φυσικών Πόρων (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και δημόσιους οργανισμούς. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν ήδη φορείς και ιδιωτικές εταιρίες που συνεργάζονται με το τμήμα για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης.

(β) ομαδοποιεί και οργανώνει τις προσφερόμενες θέσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους και

(γ) ανακοινώνει στις/στους φοιτήτριες/τες την κατάταξή τους στις θέσεις της Πρακτικής Άσκησης, όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Close up of worker using digital tablet while inspecting growth of seedlings in plant nursery.

Η τοποθέτηση των ασκούμενων φοιτητριών/των πραγματοποιείται σύμφωνα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν σε μία σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται αναλυτικά στον σχετικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων και προσόντων που αναζητούν οι εταιρίες υποδοχής.

Στα βασικά κριτήρια βαθμολόγησης των φοιτητριών/των για την επιλογή τους στην Πρακτική Άσκηση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 20 μαθημάτων (είτε υποχρεωτικών είτε επιλογής). Επίσης, εκτός από τη σχετική βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι φοιτήτριες/τες, η τελική επιλογή τους εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων από τις επιχειρήσεις και τους φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται μέσω της υποβολής από την/τον φοιτήτρια/τη, της Έκθεσης Πεπραγμένων και της ανάπτυξης θέματος σχετικού με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. Η/Ο ασκούμενη/νος βαθμολογείται από το μέλος ΔΕΠ που έχει αναλάβει την εποπτεία της Πρακτικής του/της Άσκηση. Οι επόπτριες/επόπτες αναλαμβάνουν την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει με τον φορέα ή από την πλευρά της/του ασκούμενης/νου.

Τη μέριμνα της γραφειοκρατικής διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ, η οποία διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑ.Π.ΑΣ) του ΕΚΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα

Eνδεικτικά, φοιτητές του τμήματος έχουν κάνει πρακτική άσκηση στους παρακάτω φορείς και εταιρίες

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκηση, που εξειδικεύει τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος.

el