Έρευνα

Eκτός από την εκπαίδευση, προτεραιότητα του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δραστηριοποιείται είναι η επιστημονική έρευνα. Eρευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο τμήμα είτε με δικούς του πόρους μέσω χρηματοδότησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), είτε χρηματοδοτούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET) και άλλους φορείς του Δημοσίου, είτε από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή είτε, τέλος, χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων χρησιμοποιεί τους εργαστηριακούς χώρους (Δ206, Δ211, Δ213Α, Δ213Β) συνολικής επιφάνειας 710m2 που ταυτόχρονα εξυπηρετούν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Ακ. Έτος 2023-2024 αναμένεται να προστεθούν τα εργαστήρια Δ208 και Δ210, συνολικής επιφάνειας 520m2 που θα εξυπηρετήσουν κυρίως ερευνητικές ανάγκες του τμήματος.

Στα παραπάνω εργαστήρια υλοποιούνται προσωρινά και τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια:

  • Φυσικών & Χημικών Μετρήσεων
  • Ανάλυσης τροφίμων
  • Βιοτεχνολογίας & Μοριακών Αναλύσεων
  • Ελέγχου ποιότητας ύδατος & εδάφους
  • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Επιπλέον το τμήμα συνεργάζεται με τα εργαστήρια:

  • Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (E2ReLab)
  • Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών (LCMT)

που ανήκουν στο Γενικό Τμήμα, αλλά οι διευθυντές τους έχουν μετακινηθεί και είναι πλέον μέλη ΔΕΠ στο τμήμα ΑΑΑΔΦΠ.

Οι κανόνες Λειτουργίας, Ασφαλείας και Αποφυγής Ατυχημάτων, καθώς και διαχείρισης αποβλήτων είναι διαθέσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο.

el