Επαγγελματικές Προοπτικές

Με βάση τις επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες τους, οι απόφοιτοι του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορούν να στελεχώσουν τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα σε θέσεις σχετικές με:

  •  Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, αξιολόγηση, σχεδιασμό, υλοποίηση και επίβλεψη υφιστάμενων και νέων αγροτικών επενδύσεων, η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων σε όλη την παραγωγική διαδικασία, η υποστήριξη γεωργικού/αειφορικού ψηφιακού εξοπλισμού και αγροδιατροφικών προϊόντων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα (Ελαιόλαδο, Φέτα, Οίνος κλπ.), η συμμόρφωση με τους Ενωσιακούς κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).
  •  Επιστήμη και Βιομηχανία Τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάλυση, μελέτη, εφαρμογή και επίβλεψη χημικών, βιοχημικών και μοριακών μεθόδων για την ανάλυση των τροφίμων, μεθόδων αυθεντικότητας, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας, παραγωγή, συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων, καθώς και η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.
  •  Ανάλυση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση χημικών, βιοχημικών και μοριακών μεθόδων για την ανάλυση του εδάφους και των υδάτων, οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τον υδροφόρο ορίζοντα και η χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έμφαση τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις βιομηχανίες τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την ικανότητα να εργαστούν:

Στον Ιδιωτικό τομέα: Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης και επενδύσεων, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς αγροδιατροφικού τομέα με έντονη εξωστρέφεια και καινοτομία, σε εταιρίες συμβούλων στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών, στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Robotic in agriculture futuristic concept,Agriculture technology and Farm automation
Covid, lab mask and vaccine research man with medicine analysis test tube in medical facility. Deve.

Στο Δημόσιο τομέα: Σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς, διαχειριστικές αρχές που εκπονούν και διαχειρίζονται προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) καθώς και ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα.

Με βάση το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και τις προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφάσισε ομόφωνα (συνεδρίαση της 26/1/2023 ):

  • Να προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη χορήγηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κλάδων ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ στους αποφοίτους του Τμήματος.
  • Να αιτηθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) να χορηγηθεί βεβαίωση ισοτιμίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων με τα αντίστοιχα Τμήματα.
  • Να αιτηθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) την εισαγωγή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στους κωδικούς 112 «ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και 132 «ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ».
el