Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Τμήματος

ntikou

Στυλιανή Ντίκου
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: +30 22280 21841
email: lianant @uoa.gr

tsimbou_2

Μαρία Τσίμπου
Γραμματεία Τμήματος
Τηλ: +30 22280 21840
email: mtsimpou @agro.uoa.gr

Γραμματεία Κοσμητείας

Kontomanolis

Κωνσταντίνος Κοντομανώλης
Προϊστάμενος Γραμματείας Κοσμητείας
Τηλ: +30 22280 21842
email: kkontoman @uoa.gr

el