Ψηφιακές Δεξιότητες

Στο σύνολό τους η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με νέα, σύγχρονα μέσα και εργαλεία/πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class, email). Επιπλέον λόγω της πανδημίας COVID-19 και της υποχρεωτικής εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα τα Ακ. Έτη 2020-2021 και 2021-2022 και εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex). Όλα τα ανωτέρω συμβάλλουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στους φοιτητές του τμήματος.

Επιπλέον το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων παρέχει εξειδικευμένα μαθήματα που οδηγούν στην Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Κωδ. Μάθημα Τύπος Μαθήματος Εξάμηνο ECTS
202 Εισαγωγή στους Η/Υ και Προγραμματισμός (Θ) Υποχρεωτικό 2 6
301 Στατιστική Ανάλυση Διεργασιών (Θ) Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό 3 6
304 Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Θ) Υποχρεωτικό 3 6
305 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Ε) Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό 3 3
804 Διαχείριση Δεδομένων (Θ) Επιλεγόμενο 8 4

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων (4) μαθημάτων από τα παραπάνω οδηγεί σε χορήγηση Βεβαίωσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

el