Κανονισμοί Τμήματος

Κανονισμοί Τμήματος

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ορίζει:

 • Την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος
 • Την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 • Την οργάνωση και λειτουργία των Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών Σπουδών
 • Διάφορα Φοιτητικά και Ακαδημαϊκά Θέματα

Ο κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ορίζει:

 • Την οργάνωση και χρονική διάρθρωση του ΠΠΣ
 • Την οργάνωση της Διδασκαλίας
 • Τον έλεγχο των γνώσεων
 • Τον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης
 • Τον κανονισμό Πτυχιακής εργασίας

Ο κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων ορίζει:

 • Τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων
 • Το θεσμό και το ρόλο του Συνήγορου του Φοιτητή.

Ο κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζει:

 • Το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Φοιτητή
 • Τα καθήκοντα και το συμβουλευτικό ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου
 • Τη διαδικασία κατανομής των φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

Ο κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ορίζει:

 • Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Τη διαδικασία επιλογής και επίβλεψης
 • Τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.

Οι κανονισμοί των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων καθορίζουν:

 •  Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας (υπεύθυνος εργαστηρίων, ώρες λειτουργίας, χρήση υλικών και αναλώσιμων)
 •  Τους κανόνες ασφαλείας και αντιμετώπισης ατυχημάτων
 • Τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων

Μονάδες Υποστήριξης και Κανονισμοί Ιδρύματος

Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).

Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και παρακολουθεί αναφέρονται βάση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου στους εξής τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 368 9653

E-mail:modip[at]admin.uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα

Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. είναι μία δομή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ.
Επικοινωνία:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52 και Ασκληπιού, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 368 8190

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα

Η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί δομή του Ιδρύματος και δημιουργήθηκε με την από 28-4-2021 (27η συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4237/τ. Β΄/14-9-2021 σύμφωνα με το άρθρο 93 του Νόμου 4692/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 212 του Νόμου 4957/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα

Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις. Η Μονάδα Προσβασιμότητας υποστηρίζει επίσης φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρές ασθένειες. Τα κύρια μέσα που επιστρατεύονται για τους σκοπούς της είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Πρόσβασης. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες και απαιτήσεις των ΦμεΑ όπως: η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και εργασιών, η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στις εξετάσεις και στο περιεχόμενο του διαδικτύου.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών των ΦμεΑ,
 • Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας,
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο,
 • Υπηρεσία Μεταφοράς,
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής για ΦμεΑ.

Περισσότερες Πληροφορίες & Επικοινωνία: 
Τηλέφωνα: 2107275687, 2107275183
E-mail: access@uoa.gr
Ιστοσελίδαhttps://access.uoa.gr

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΚΠΑ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο

el