Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι εν λόγω σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων υποστηρίζει διδακτορική έρευνα σε όλο το διεπιστημονικό εύρος του τμήματος, και πιο συγκεκριμένα  

 • στον πρωτογενή τομέα (π.χ. Γεωργία Ακριβείας,  Αειφορική Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή, Διαφύλαξη Βιοποικιλότητας),
 • στο δευτερογενή τομέα (π.χ. μεταποίηση, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία προϊόντα Αμπελουργίας, Γαλακτοκομίας, Ελαιοκομίας, Μελισσοκομίας)
 • στο τριτογενή τομέα (π.χ. Επενδύσεις, Πιστοποίηση, Marketing, Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα).
agriculture-field_low

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε τρεις περιόδους κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στις παρακάτω ημερομηνίες:
α) 20 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου
β) 20 Ιουλίου – 1 Αυγούστου και
γ) 20 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου

Οι αιτήσεις εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών μπορούν να υποβληθούν καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 78 του Ν. 4957/2022 Σχολής/ Τμήματος συναφούς με το αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από Σχολή/Τμήμα πενταετούς κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών/τμημάτων της αλλοδαπής.

Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν αριστούχοι απόφοιτοι πρώτου κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ αλλά πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός των προθεσμιών:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας

Στην αίτηση θα αναγράφονται:

α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

β) ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής

γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

δ) η προτεινόμενη εν όλω ή εν μέρει, ερευνητική του/της δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας

(Το 1γ. αφορά αποκλειστικά την περίπτωση αίτησης εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού)

2. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση

Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον Υ.Δ. και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας (εάν υπάρχει).

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΜΣ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 • Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ
 • Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας του ΔΜΣ (σε ψηφιακή μορφή).
 • Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι. και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση που δεν είναι διπλωματούχος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων/ΕΚΠΑ)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του Πτυχίου Α.Ε.Ι. από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επίπεδου Β2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο συστατικές επιστολές (κλειστές και σφραγισμένες)
 • Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, εφόσον υπάρχουν
 • Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνουν τα κριτήρια εισαγωγής, με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση αίτησης εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού επιπλέον απαιτούνται :

 • Σχετική επιστολή υποστήριξης αίτησης εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή βιομηχανίας στην οποία θα προσδιορίζεται ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας σχετικά με την παρακολούθηση του Υ.Δ. βιομηχανικού διδακτορικού και θα αναφέρεται το καθεστώς σχέσης εργασία και ασφάλισης του Υ.Δ..
 • Περιγραφή υποδομών της επιχείρησης ή βιομηχανίας  υποστήριξης εκπόνησης έρευνας.
 • Βιογραφικό σημείωμα του εκπρόσωπου της επιχείρησης ή βιομηχανίας με αρμοδιότητα την παρακολούθηση του Υ.Δ. βιομηχανικού διδακτορικού.
 • Ενδεικτικό σχέδιο πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του/της υποψήφιου διδάκτορα

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπ’ όψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων που αποτελείται από το μέλος Δ.Ε.Π. με τη μεγαλύτερη συνάφεια ως προς το ερευνητικό αντικείμενο και άλλα δυο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και οι λόγοι επιλογής και ορισμού επιβλέποντα, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει, στην τελευταία περίπτωση, τον Επιβλέποντα εκ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και αφού λάβει υπ’ όψη της τη γνώμη του, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στο Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ανωτέρα διαδικασία επιλογής των Υ.Δ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Από την ημέρα της ανακοίνωσης της επιλογής τους, οι Υ.Δ. θα πρέπει εντός αποκλειστικά δεκαπέντε (15) ημερών να έχουν εγγραφεί ως Υ.Δ. του τμήματος.

Μετά την εγγραφή των Υ.Δ. και τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, τα ονόματα των Υ.Δ., των Επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ο Κανονισμός  Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιμος στη σελίδα με τους κανονισμούς του τμήματος

el