Κινητικότητα Φοιτητών/Προσωπικού

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 29), το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ενθαρρύνει και διευκολύνει με κάθε τρόπο την κινητικότητα, τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, για την επίσκεψη σε ομοταγή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς. Το Τμήμα συμμετέχει μέσω της Ιδρυματικής δομής του ΕΚΠΑ σε προγράμματα κινητικότητας ERASMUS+ και CIVIS. Ο σχετικός κανονισμός που εφαρμόζεται για κάθε περίπτωση είναι αυτός του ΕΚΠΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ERASMUS+ και του CIVIS.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2021-2027 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

A.1 Πρόγραμμα ERASMUS+ Studies   

Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του ΕΚΠΑ με σκοπό τη φοίτηση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία υπάρχουν διμερείς συμφωνίες.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν το μέγιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή σε 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης της βαθμολογίας και των πιστωτικών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο «Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement for Studies», το οποίο συμπληρώνεται με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων του ΕΚΠΑ. Η διάρκεια συμμετοχής είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν κατ΄ εξαίρεση να συμμετάσχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα (minimum δύο μήνες).

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής δίνονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html  

A.2 Πρόγραμμα Erasmus+ Placement   

Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους και μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στον φορέα υποδοχής, στη χώρα υποδοχής. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ινστιτούτο ή η εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση). Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν με αντίστοιχα τμήματα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής δίνονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html  

Για περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, αρμόδιο για τα προγράμματα ERASMUS+ Επικ. Καθ. Αντωνία Τέρπου (aterpou@agro.uoa.gr) και αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Ιωάννη Δούκα (jodoukas@agro.uoa.gr).

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα δέκα Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου είναι:

1. Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, Μασσαλία, Γαλλία,

2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα,

3. Université Libre de Bruxelles, Βρυξέλλες, Βέλγιο,

4. Universitatea din București, Βουκουρέστι, Ρουμανία,

5. Universidad Autónoma de Madrid, Μαδρίτη, Ισπανία,

6. “La Sapienza” Università di Roma, Ρώμη, Ιταλία,

7. Stockholms Universitet, Στοκχόλμη, Σουηδία,

8. Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tübingen, Γερμανία,

9 .University of Glasgow, Γλασκώβη, ΗνωμένοΒασίλειο

10. Paris Lodron Universität Salzburg, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας υλοποιείται και πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/τριών. Πληροφορίες σχετικά με την επιχορήγηση, τη διαδικασία συμμετοχής κ.ά. δίνονται από την ιστοσελίδα του CIVIS του ΕΚΠΑ: https://civis.eu/el

Το Τμήμα προωθεί και συμμετέχει στις δράσεις του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Η κινητικότητα χρηματοδοτείται κεντρικά με εφάπαξ ποσό για την κάλυψη των αναγκών για το διάστημα που διαρκεί. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html καθώς και να επικοινωνούν με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος στο ΕΚΠΑ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 6ος  όροφ., Γραφ. 602, τηλ. 210 36 89 469).

Για περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, αρμόδιο για τα προγράμματα CIVIS Επικ. Καθ. Ιωάννη Δούκα (jodoukas@agro.uoa.gr) και αναπληρώτρια υπεύθυνη την Επικ. Καθ. Αντωνία Τέρπου (aterpou@agro.uoa.gr).

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2021-2027 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Τα παρακάτω προγράμματα υποστηρίζουν την κινητικότητα του προσωπικού:

Α.3 Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού μικρής διάρκειας για διδασκαλία ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού για διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ για το 2022-2023. Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής δίνονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ:  http://www.interel.uoa.gr/erasmus/ts.html

 

A.4 Μετακινήσεις εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση (STT)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στις μετακινήσεις εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε ένα δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ:

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/staff-mobility.html

Για περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, αρμόδιο για τα προγράμματα ERASMUS+ Επικ. Καθ. Αντωνία Τέρπου (aterpou@agro.uoa.gr) και αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Ιωάννη Δούκα (jodoukas@agro.uoa.gr).

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στα πλαίσια της εξωστρέφειας και μέσω του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ σύναψε διμερής Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες με το Πανεπιστήμιο Reims, Γαλλία και  το Πανεπιστήμιο του Brno, Τσεχία για την μετακίνηση φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού για το χρονικό διάστημα 2024-2029

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες.

E-Mail 
mobilite-internationale@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.eu/
Κωδικός Erasmus+
F REIMS01
Σε ισχύ: 2024 έως 2029
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό
Συντονιστής Erasmus 
Αντωνία Τέρπου
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:
2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί: 2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό:
5 μέρες/χρόνο
Διδακτικό Προσωπικό:

Νικόλαος Αφράτης

E-Mail incoming@mendelu.cz
http://www.mendelu.cz
Κωδικός Erasmus+
CZ BRNO02
Σε ισχύ: 2024 έως 2029
Κύκλοι Σπουδών Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό
Συντονιστής Erasmus 
Αντωνία Τέρπου
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί:
2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
2/12 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/12 μήνες
Μεταπτυχιακοί: 2/12 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
2/12 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό:
5 μέρες/χρόνο
Διδακτικό Προσωπικό:

Αντωνία Τέρπου

el