Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους με σκοπό την ολοκλήρωση των γνώσεών τους και την παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων στους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Αγροδιατροφής, της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, της Αειφορίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας σε πολλαπλές σημαντικές δραστηριότητες, όπως η επιστημονική και τεχνική αποτύπωση προβλημάτων, η μεθοδολογία της έρευνας, η σχεδίαση και η υλοποίηση επιστημονικών μεθόδων ή/και εργαλείων και η συγγραφή επιστημονικού κειμένου που προκύπτει από ερευνητική προσπάθεια, με βάση κανόνες και οδηγίες αριστείας όπως έχουν αποτυπωθεί και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική. Ισοδυναμεί με 20 ECTS και εκπονείται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση ποιοτικών πτυχιακών εργασιών που να μπορούν να δώσουν σημαντικές δεξιότητες στους/στις φοιτητές/τριες αλλά και που να εμπνεύσουν καινοτόμες λύσεις με παράλληλη αναγνώριση των δυνατοτήτων και της δυναμικής των προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχει ο/η φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν στα τέσσερα πέμπτα (4/5) των ECTS των τριών (3) πρώτων ετών. Δηλαδή τουλάχιστον 144 ECTS.

Οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους και οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία εγγράφονται ως χρήστες στο κατάλληλο μάθημα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τάξης (eclass). Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αναρτούν στην πλατφόρμα τις θεματικές ενότητες και ενημερώνουν τους χρήστες μέσω της πλατφόρμας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες να περιηγηθούν στις προσφερόμενες θεματικές ενότητες. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να κάνουν ατομική ή/και ομαδική παρουσίαση των αναρτημένων
θεματικών ενοτήτων κατόπιν ανακοίνωσης στην πλατφόρμα.

Oι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία δηλώνουν τις θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν μέσω της πλατφόρμας με σειρά προτίμησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηλώνεται στο σύστημα, εκτός αν καθορίζεται από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα διαφορετική προθεσμία με ανάλογη ανακοίνωση.

Η επιλογή του/της φοιτητή/τριας που θα εκπονήσει πτυχιακή εργασία γίνεται από το/τα μέλος/η ΔΕΠ που το έχει/ουν εισηγηθεί, μετά από μια διαδικασία συζήτησης/ συνέντευξης

 • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες (π.χ. συχνότητα και τρόπος συνεργασίας και παρουσίασης, χρονοδιάγραμμα και φύση παραδοτέων, κλπ.) που τίθενται από τα μέλη ΔΕΠ που τους/τις επιβλέπουν με την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.
 • Διακοπή Πτυχιακής Εργασίας. Επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται με αίτημα του/της φοιτητή/τρια και τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσα ή από τον/την επιβλέπω/ουσα, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του φοιτητή/τρια.
 • Αλλαγή Επιβλέποντα: Εάν για λόγους ανωτέρας βίας χρειαστεί αλλαγή επιβλέποντα, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων.
 • Αναπροσαρμογή του τίτλου της Πτυχιακής Εργασίας. Μπορεί να γίνει κατά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, αν απαιτηθεί από την πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής.
 • H συγγραφή της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει είτε στα Ελληνικά, είτε στα Αγγλικά αν συντρέχει λόγος. Στην περίπτωση συγγραφής της πτυχιακής εργασίας στα Αγγλικά, θα κατατίθεται επίσης εκτεταμένη περίληψη στα Ελληνικά και λεξιλόγιο απόδοσης όρων.
 • Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης. Οι παρουσιάσεις/εξετάσεις των πτυχιακών εργασιών πραγματοποιούνται παρουσία κοινού, τρεις (3) φορές το χρόνο, την εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου, βάσει προκαθορισμένου προγράμματος, το οποίο καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια καταθέτει το πλήρες κείμενο της πτυχιακής του εργασίας στον επιβλέποντα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.
 • Η λογοκλοπή κατά τη συγγραφή οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας και φυσικά κατά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι ακαδημαϊκά, ηθικά και νομικά καταδικαστέα και απαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής νομοθεσίας και των εφευρέσεων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ν. 1733/1987, 1883/1990, 2029/1992, 2128/1993, π.δ. 77/1988, 16/1991, 321/2001, ν 8121 /1993)..
 • Η χρήση αυτούσιου ή ευθέως μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να επισημαίνεται από τον/την συγγραφέα της πτυχιακής εργασίας με κατάλληλο τρόπο (π.χ. «εισαγωγικά και πλάγια γράμματα»), να αφορά μόνο μικρό αριθμό λέξεων εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Νόμου και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική αναφορά της πηγής.
 • Σε κάθε πτυχιακή εργασία θα πρέπει στη δεύτερη σελίδα να αναφέρεται ρητώς ότι:  «Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής».
 • Το τελικό κείμενο των εργασιών ελέγχεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα για εύρεση ενδείξεων λογοκλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει το ΕΚΠΑ (Turnitin). Κάθε εργασία που εμφανίζει σημαντικές επικαλύψεις με άλλες πηγές, αναθεωρείται κατόπιν υπόδειξης του/της επιβλέποντος/ουσας.
 • Η αποτύπωση των πηγών από τον/την φοιτήτρια δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή συνθήκη για την αποδοχή της εργασίας, καθώς η τελευταία δεν μπορεί να είναι μια γενική συρραφή αναγνωρισμένων αναφορών, έστω εντός των επιτρεπόμενων ορίων λέξεων του νόμου αλλά προϊόν προσωπικής κατανόησης, ερμηνείας, ανάλυσης και συλλογής δεδομένων και ιδεών.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (22/9/2016) είναι υποχρεωτική η κατάθεση της παραγόμενης στο ΕΚΠΑ “Γκρίζας Βιβλιογραφίας” (Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές Εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές) στην πλατφόρμα “ΠΕΡΓΑΜΟΣ” που αποτελεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ.

Η κατάθεση γίνεται σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί προαπαιτούμενο για την  χορήγηση του αντίστοιχού τίτλου σπουδών.

Σύνδεσμος στο eClass

Ο Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος (Κεφάλαιο ΣΤ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας) και είναι διαθέσιμος στη σελίδα με τους κανονισμούς του τμήματος

el