Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή ανακοινώνεται ένας Ακαδημαϊκός Σύμβουλος καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (mail τους, ώρες γραφείου). Η κατανομή γίνεται αλφαβητικά.

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου σκοπό έχει:

  • να διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο
  • να μειώσει και να επιλύσει προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος βοηθά τους φοιτητές να ορίσουν τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβουν τα μαθήματά τους, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, να επιλέξουν τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά μαθήματα ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά, τις δυνατότητές και τις δεξιότητές τους. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος θα πρέπει να παραπέμπει τους φοιτητές στους αντίστοιχους καθηγητές ανάλογα με το μάθημα στο οποίο μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Οι συναντήσεις διενεργούνται στις ώρες γραφείου του κάθε Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, αναστολής καθηκόντων, προβλήματος υγείας κλπ.), η Γραμματεία του τμήματος αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος Ακαδημαϊκού Συμβούλου ένα νέο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι φοιτητές ή οι καθηγητές μπορεί να ζητήσουν την αλλαγή του ακ. συμβούλου, εξηγώντας τους λόγους στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά περίπτωση.

Ο κανονισμός του τμήματος σχετικά με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι διαθέσιμος στους Κανονισμούς του Τμήματος

el