Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και πολυεπίπεδης μόρφωσης στους φοιτητές του. Η προσπάθεια αυτή, εδράζεται στην μεγάλη ιστορική διαδρομή του πανεπιστημίου, αλλά και στην διαχρονικά αποδεδειγμένη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου που θεραπεύει. Στόχος η παραγωγή γνώσης και η εφαρμογή της, μέσα από ένα Πρόγραμμα Σπουδών που ενσωματώνει διαφορετικές εκπαιδευτικές και επιστημονικές αντιλήψεις και αφετηρίες αλλά τελικά έχει θετικό αντίκτυπο στo σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η διασφάλιση της Ποιότητας αποτελεί σημαντικό συστατικό για την ενίσχυση του σύγχρονου χαρακτήρα του Π.Π.Σ., την τόνωση της διεπιστημονικότητας, της εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της επίτευξης υψηλότερων ακαδημαϊκών και ερευνητικών επιδόσεων.

Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, την ακαδημαϊκή και επιστημονική ελευθερία, την δεοντολογία, την αποτροπή διακρίσεων
 • την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας καθώς και της δημιουργίας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του,
 • την επάρκεια και την ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων και των εργαστηριακών και τεχνολογικών υποδομών με σκοπό την συνεχή ποιοτική και αποδοτική υποστήριξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής καθημερινότητας
 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας, καθώς και τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές υπηρεσιών όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • την διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με την συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • την επίτευξη των στόχων Ποιότητας του Τμήματος, που διασφαλίζουν τη συνέχεια, την αποτελεσματικότητα και την αποτίμηση των σχετικών δράσεων.

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία συστηματική προσέγγιση μέσω της οποίας κάθε Τμήμα και το ΕΚΠΑ στο σύνολό του έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση.

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις ομάδες κριτηρίων: (α) Διδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράμματα Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες.

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας είναι:

 • Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ).
 • Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα.
 • Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ).
 • Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ -πρώην ΑΔΙΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Kατά την 31η συνεδρίαση του στις 24/07/2023, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ), έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο ΠΠΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με διάρκεια ισχύος πέντε  ετών, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

αρχείο λήψης
el