Προπτυχιακά Μαθήματα

104 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στα Αγγλικά)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Χημεία και σύγχρονη ζωή. Βασικές έννοιες.
 • Είδη σωμάτων, Ιδιότητες, Καταστάσεις της ύλης, Νόμοι αερίων, Διαλύματα, Περιεκτικότητα διαλυμάτων, Διαλυτότητα.
 • pH – Ρυθμιστικά Διαλύματα.
 • Δομή ατόμου, Ισότοπα, Μόρια, Χημικοί τύποι, Χημικές μονάδες μάζας, Μοριακότητα. Ατομική θεωρία, Κβαντικοί αριθμοί, Ηλεκτρονική δόμηση, Περιοδικό σύστημα, Ατομική ακτίνα, Ενέργεια ιοντισμού, Ηλεκτροσυγγένεια, Ηλεκτρονικοί τύποι ατόμων-μορίων.
 • Χημικοί δεσμοί, Σθένος, Αριθμός Οξείδωσης.
 • Κατάταξη ανόργανων ενώσεων και η Ονοματολογία τους, Θεωρίες περί οξέων και βάσεων, Οξέα-βάσεις-άλατα, Ιδιότητες, Χημικές εξισώσεις. Χημική θερμοδυναμική, Χημική κινητική, Ταχύτητα αντιδράσεως, Νόμος ταχύτητας, Κατάλυση, Κατάταξη χημικών αντιδράσεων.
 • Χημική ισορροπία, Νόμος χημικής ισορροπίας.
 • Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία.
 • Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων.
 • Δομή Οργανικών ενώσεων και Δεσμοί. Επισκόπηση Οργανικών αντιδράσεων.
 • Αλκάνια, Κυκλοαλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια. Αλκυλαλογονίδια.
 • Συζυγιακά διένια, Βενζόλιο και αρωματικότητα.
 • Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες. Αλδεΰδες. Κετόνες.
 • Καρβοξυλικά οξέα.
 • Εισαγωγή στα Βιομόρια.

Συγγράμματα:

1. «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας», Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσο­πούλου, Κ. Μεθενίτης (UNIBOOKS IKE) 2006.
2. «Σύγχρονη Γενική Χημεία» (10η Διεθνής Έκδοδη)», Darrell Ebbing, Steven Gaummon, μετάφραση, εκδ. Τραυλός & Σια Ο.Ε
3. Τ.Brown Lellay, Β.Βursten, Ρ.Woodward, Μ.Stoltzfus, Γενική Χημεία, Εκδ. Τζιόλα,

el