Προπτυχιακά Μαθήματα

104 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Φροντιστηρίου: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στα Αγγλικά)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Χημεία και σύγχρονη ζωή. Βασικές έννοιες.
 • Είδη σωμάτων, Ιδιότητες, Καταστάσεις της ύλης, Νόμοι αερίων, Διαλύματα, Περιεκτικότητα διαλυμάτων, Διαλυτότητα.
 • pH – Ρυθμιστικά Διαλύματα.
 • Δομή ατόμου, Ισότοπα, Μόρια, Χημικοί τύποι, Χημικές μονάδες μάζας, Μοριακότητα. Ατομική θεωρία, Κβαντικοί αριθμοί, Ηλεκτρονική δόμηση, Περιοδικό σύστημα, Ατομική ακτίνα, Ενέργεια ιοντισμού, Ηλεκτροσυγγένεια, Ηλεκτρονικοί τύποι ατόμων-μορίων.
 • Χημικοί δεσμοί, Σθένος, Αριθμός Οξείδωσης.
 • Κατάταξη ανόργανων ενώσεων και η Ονοματολογία τους, Θεωρίες περί οξέων και βάσεων, Οξέα-βάσεις-άλατα, Ιδιότητες, Χημικές εξισώσεις. Χημική θερμοδυναμική, Χημική κινητική, Ταχύτητα αντιδράσεως, Νόμος ταχύτητας, Κατάλυση, Κατάταξη χημικών αντιδράσεων.
 • Χημική ισορροπία, Νόμος χημικής ισορροπίας.
 • Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία.
 • Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων.
 • Δομή Οργανικών ενώσεων και Δεσμοί. Επισκόπηση Οργανικών αντιδράσεων.
 • Αλκάνια, Κυκλοαλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια. Αλκυλαλογονίδια.
 • Συζυγιακά διένια, Βενζόλιο και αρωματικότητα.
 • Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες. Αλδεΰδες. Κετόνες.
 • Καρβοξυλικά οξέα.
 • Εισαγωγή στα Βιομόρια.

Συγγράμματα:

1. R. Chang, J. Overby, Γενική Χημεία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102074446
2.  Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ.Μεθενίτης, Βασικές αρχές ανόργανης χημείας, Εκδόσεις Unibooks ΙΚΕ, 2006, Κωδικός Εύδοξου: 59396599
3.  D. Ebbing, S. Gammon, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση), Εκδόσεις Τραυλός και ΣΙΑ ΟΕ, 2014, Κωδικός Εύδοξου: 41964283
4.  Τ. Brown, Ε. Lellay, Β. Βursten, Ρ. Woodward, Μ.Stoltzfus, Γενική Χημεία, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015, Κωδικός Εύδοξου: 50655974
5. Μ. Κονσολάκης, Γενική Χημεία, Εκδόσεις Μπανάνη, 2008, Κωδικός Εύδοξου: 22791796

el