Προπτυχιακά Μαθήματα

201 ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Περιγραφική Στατιστική.
  • Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μίας κατανομής.
  • Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές.
  • Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές κατανομές πιθανότητας.
  • Μερικές γνωστές θεωρητικές κατανομές: ασυνεχής και συνεχής ομοιόμορφη,  Bernoulli, διωνυμική, υπεργεωμετρική, Poisson, εκθετική, γάμμα, βήτα, κανονική, λογαριθμικά κανονική, χ2 , t, F, διδιάστατη κανονική, πολυωνυμική.
  • Κατανομές δειγματοληψίας.

Συγγράμματα:
1. Στατιστική και Πιθανότητες, Walpole, Myers, Myers, Ye
2. Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική με τη χρήση R, Σταλίκας Α., Κυριάζος Θ.
3. Στατιστική Θεωρία και Πράξη, Χάλκος Γ.
4. Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Μπερτσεκάς Δ. – Τσιτσικλής Γ.

el