Προπτυχιακά Μαθήματα

201 ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Περιγραφική Στατιστική.
  • Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μίας κατανομής.
  • Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές.
  • Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές κατανομές πιθανότητας.
  • Μερικές γνωστές θεωρητικές κατανομές: ασυνεχής και συνεχής ομοιόμορφη,  Bernoulli, διωνυμική, υπεργεωμετρική, Poisson, εκθετική, γάμμα, βήτα, κανονική, λογαριθμικά κανονική, χ2 , t, F, διδιάστατη κανονική, πολυωνυμική.
  • Κατανομές δειγματοληψίας.

Συγγράμματα:
1. R. E. Walpole, R.H Myers, S.L Myers, K. Ye, A. Tσακανίκας, Στατιστική και Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 68374152
2. Γ. Χάλκος Γ, Στατιστική Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 33114257
3. Δ. Μπερτσεκάς, Γ. Τσιτσικλής, Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Εκδόσεις Δισίγμα, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 94689592

el