Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος που αποβλέπει στην ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

fek_0