Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΑΑΑΔΦΠ) με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης πιστοποίησης με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ).

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει αυτή τη εξαιρετική διάκριση και επιβεβαιώνει το υψηλότατο επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων Σπουδών.

Η πιστοποίηση διενεργείται από διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).  Η επιτροπή αξιολόγησης έχοντας μελετήσει τον υποβληθέντα φάκελο υποψηφιότητας, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τη διοίκηση του Τμήματος, τον Πρόεδρο, τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΚΠΑ και της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, καθώς και με φοιτητές,  καθηγητές, εκπροσώπους φορέων απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων. Στη συνέχεια συνέταξε ειδική έκθεση την οποία υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την Πιστοποίηση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 31η συνεδρίαση του στις 24/07/2023, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο ΠΠΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με διάρκεια ισχύος πέντε  ετών, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της, Καθ. Περικλή Μήτκα, εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα θερμά της συγχαρητήρια για την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και του Τμήματος στη διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του.

Εκ μέρους του τμήματος, της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, των μελών ΔΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών μας, ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Ιδρύματος και τα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου για την στήριξη και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της πιστοποίησης (από τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας για την πιστοποίηση έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης), και δεσμευόμαστε να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

Ακολουθεί η Απόφαση Πιστοποίησης. Αναλυτικά η Έκθεση Πιστοποίησης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Φ.Π. ΕΚΠΑ