Προπτυχιακά Μαθήματα

301 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Προβλήματα, μετρήσεις, σφάλματα. Προβλήματα, Λάθη, Τύποι Λαθών, Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, Ορολογία.
  • Στατιστική επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Μέση τιμή και Τυπική απόκλιση δείγματος, Διασπορά και συντελεστής διακύμανσης, Κατανομή επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, Κανονική κατανομή, Πρότυπη Κανονική κατανομή, Λογαριθμική κανονική κατανομή, Κατανομή  δειγματοληψίας της μέσης τιμής, Τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής, Όρια εμπιστοσύνης της μέσης τιμής για μεγάλα δείγματα, Όρια εμπιστοσύνης της μέσης τιμής για μικρά δείγματα.
  • Έλεγχοι σημαντικότητας. Έλεγχος Σημαντικότητας, Σύγκριση πειραματικής μέσης τιμής με γνωστή τιμή, Σύγκριση δύο πειραματικών μέσων τιμών, Σύγκριση μέσων τιμών όταν η τυπική απόκλιση διαφέρει, t-tests για μετρήσεις ανά ζεύγη, Μονόπλευροι και Αμφίπλευροι Έλεγχοι, Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων (F tests), Εκτρεπόμενες τιμές (Outliers), Τεστ Grubbs, Q τεστ ή τεστ Dixon, Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of variance),  Διακύμανση μέσα στα δείγματα, Διακύμανση μεταξύ των δειγμάτων, Ανάλυση Διακύμανσης κατα ένα παράγοντα, Ανάλυση Διακύμανσης – Υπολογισμοί, χ2 (chi-squared) τεστ, Έλεγχος για κανονικότητα κατανομής, Εφαρμογή χ2 τεστ για έλεγχο κανονικότητας, Χάρτης κανονικών πιθανοτήτων, Η μέθοδος  Kolmogorov–Smirnov.
  • Η ποιότητα των μετρήσεων. Ποιότητα Μετρήσεων, Δειγματοληψία, Διαχωρισμός και εκτίμηση των διακυμάνσεων, Στρατηγική Δειγματοληψίας, Έλεγχος Ποιότητας, Γραφήματα Ελέγχου για μέση τιμή, Κριτήρια για Γραφήματα Ελέγχου μέσης τιμής, Γραφήματα Ελέγχου για το εύρος, Κριτήρια για Γραφήματα Ελέγχου για το εύρος, Καθιέρωση ικανότητας διαδικασίας.
  • Μέθοδοι διακρίβωσης, παλινδρόμηση και συσχέτιση. Γραφήματα διακρίβωσης, Συντελεστής συσχέτισης, Έλεγχος σημαντικότητας για συσχέτιση, Η γραμμή παλινδρόμησης του y στο x, Σφάλματα στην κλίση και τομή της γραμμής παλινδρόμησης, Υπολογισμός συγκέντρωσης και τυχαίου σφάλματος, Όρια ανίχνευσης, Η μέθοδος των τυπικών προσθηκών, Χρήση γραμμών παλινδρόμησης για σύγκριση αναλυτικών μεθόδων, Γραμμές παλινδρόμησης με βάρη (σταθμισμένες), Σημείο τομής δύο ευθειών γραμμών παλινδρόμησης, Ανάλυση διακύμανσης και παλινδρόμηση, Μέθοδοι καμπύλης παλινδρόμησης, Ταίριασμα καμπύλης, Ακραία σημεία στη παλινδρόμηση.

Συγγράμματα:

1. Δ. Πετρίδης, Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στην επιστήμη τροφίμων, Εκδόσεις Τριανταφύλλου, 2021, Κωδικός Ευδόξου: 102075301.
2. Α. Σταλίκας, Θ. Κυριάζος, Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική με τη χρήση R, Εκδόσεις Μοτίβο, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86199866
3.  Γ. Ταγαράς, Στατιστικός έλεγχος ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία, 2001, Κωδικός Εύδοξου: 11368
4. Σ. Μπερσίμης, Α. Ρακιτζής, Α. Σαχλάς, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Τζιόλα, Κωδικός Εύδοξου: 94951780

el