Προπτυχιακά Μαθήματα

303 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ. Βιομόρια. Ένζυμα-συνένζυμα. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Ρόλος αυτότροφων οργανισμών στην εισαγωγή ενέργειας στα οικοσυστήματα. Βασικές μεταβολικές διεργασίες.
  • Β. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Διάχυση και ώσμωση. Υδατικό δυναμικό. Διακίνηση του νερού και των θρεπτικών ουσιών. Ο ρόλος των κυτταρικών μεμβρανών. Πρόσληψη και μεταφορά του νερού. Ανταλλαγή νερού με την ατμόσφαιρα. Ριζική πίεση. Διαπνοή.
  • Γ. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ. Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, πρόσληψη, ρόλος τους στο φυτικό μεταβολισμό. Τροφοπενίες και διαχείρισή τους. Μεταφορά διαλυμένων ουσιών. Κύκλος αζώτου. Αφομοίωση νιτρικών και αμμωνιακών ιόντων. Αφομοίωση θείου και οξυγόνου. Ενεργειακές απαιτήσεις αφομοίωσης ανόργανων θρεπτικών.
  • Δ. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Φωτεινές αντιδράσεις – φωτοσυνθετικές χρωστικές – φωτοσυστήματα.  Σκοτεινές αντιδράσεις – δέσμευση του CO2 – Κύκλος του Calvin. Φωτοαναπνοή. Δέσμευση CO2 στα C4 και CAM φυτά. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. Βιολογία στομάτων.
  • Ε. ΑΝΑΠΝΟΗ. Αναπνοή σε αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες. Επισκόπηση βασικών μονοπατιών καταβολισμού (υδατανθράκων κ.α.) Αναπνευστική αλυσίδα – Σύνθεση ATP. Γλυοξυλικός κύκλος.
  • ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. Μηνύματα και μεταγωγή σήματος. Αντίληψη και ενίσχυση σήματος. Μετάδοση σήματος και διακυτταρική επικοινωνία. Ορμόνες και φυτική ανάπτυξη. Εξωγενώς χορηγούμενοι τροποποιητές της φυτικής αύξησης/ανάπτυξης. Σήματα από το ηλιακό φως.

Συγγράμματα:

1. L. Taiz, E. Zeiger, I. Max Moller, A. Murphy, Φυσιολογία και Ανάπτυξη Φυτών, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 59396732
2. R. Peter, R. F. Evert, Susan E. Eichhorn, Βιολογία των Φυτών, Εκδόσεις Utopia M. ΕΠΕ, 2014, Κωδικός Εύδοξου: 33074691
3. H. G. William, H. P.A. Norman, Φυσιολογία Φυτών, Broken Hill Publishers, 2020, Κωδικός Εύδοξου: 86183084
4. Κ. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, Φυσιολογία Φυτών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018, Κωδικός Εύδοξου: 329

el