Προπτυχιακά Μαθήματα

304 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Ιστορική αναδρομή, βασικές έννοιες αλγορίθμου, δομές επανάληψης, δομές ελέγχου.
  • Γλώσσες Προγραμματισμού. Διαφορές γλωσσών προγραμματισμού χαμηλού και υψηλού επιπέδου, μεταγλώττιση/διερμηνεία προγραμμάτων, εικονικές μηχανές και διαδικτυακός προγραμματισμός.
  • Σχεδιασμός Αλγορίθμων. Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδίασης, διαδικασίες σχεδιασμού, σύνταξης, αποσφαλμάτωσης και μεταγλώττισης/διερμηνείας προγραμμάτων.
  • Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Τελεστές Σύγκρισης. Εντολές ελέγχου και επανάληψης. Παραδείγματα.
  • Σύνθετες Δομές Δεδομένων: Ορισμός διανύσματος (vector), πίνακα (matrix, array), λίστας (list), πλαισίου δεδομένων (data frame) στη γλώσσα προγραμματισμού R.
  • Προχωρημένος Προγραμματισμός. Έμφαση στη γλώσσα πραγματισμού R.
  • Κατασκευή Συναρτήσεων. Συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα. Αναδρομή. Ειδικές εντολές.
  • Αξιολόγηση προγραμμάτων. Εύρεση λογικών λαθών, ανάλυση και εκτίμηση πολυπλοκότητας και επίδοσης βασικών αλγορίθμων. Σύγκριση προγραμμάτων αναζήτησης και ταξινόμησης

Συγγράμματα:

1. Δ. Ιωαννίδης, Ι. Αθανασιάσης, Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 59384938
2. J. Verzani, Εισαγωγή στη στατιστική με την R, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 50656357
3. M.J Crawley, Στατιστική ανάλυση με το R, Εκδόσεις Broken Hills Publishers, 2013, Κωδικός Εύδοξου: 32997808
4. Β. Βερύκιος, Β. Καγκλής, Η. Σταυρόπουλος, “Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R“, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 320151
5. ∆. Καρλής, Ι. Ντζούφρας, “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R”, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 320222

el