Προπτυχιακά Μαθήματα

306 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Σύνθεση και γένεση εδαφών. Γενικά για το έδαφος. Βασικά συστατικά εδαφών. Δημιουργία και συγκρότηση εδαφών. Γένεση εδαφών από μητρικά υλικά. Ορυκτολογική σύσταση εδαφών.
  • Ταξινόμηση των εδαφών και Είδη καλλιεργειών – Εδαφικές κατηγορίες – Τάξεις εδαφών –Χαρτογράφηση – Συμβατικές και εντατικές καλλιέργειες
  • Δομή και φυσικές ιδιότητες του εδάφους – Κοκκομετρική σύσταση εδαφών. Φυσικές ιδιότητες εδάφους: δομή, πυκνότητα, πορώδες, κ.ά.. Κατεργασίες και διαχείριση της εδαφικής δομής. Εδαφική αντοχή και σταθερότητα.
  • Εδαφικό νερό – Αερισμός και θερμοκρασία του εδάφους: Τριχοειδή φαινόμενα – Υδραυλική αγωγιμότητα, ποσοστό διείσδυσης και περιεχόμενη υγρασία – Υδρολογικός κύκλος – Διείσδυση, διήθηση και υπόγεια νερά – Αρχές και πρακτικές άρδευσης – Τρόποι εδαφικού αερισμού – Δυναμικό οξειδοαναγωγής – Παράγοντες που επηρεάζουν και οικολογικές επιπτώσεις – Υγρότοποι – Εδαφική θερμοκρασία  και έλεγχος της – Θερμικές ιδιότητες των εδαφών
  • Εδαφικά κολλοειδή και εδαφική οξύτητα: Ιδιότητες και τύποι εδαφικών κολλοειδών – Γένεση και γεωγραφική κατανομή των εδαφικών κολλοειδών – Προσρόφηση κατιόντων και ανιόντων – Αντιδράσεις και ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων – Ανταλλαγή ανιόντων – Προσρόφηση φυτοφαρμάκων και ρύπανση των υπόγειων υδάτων – Εδαφική οξίνιση – Προσδιορισμός και ρύθμιση του pH των εδαφών
  • Οργανισμοί στο  εδάφους: Είδη οργανισμών – Γαιωσκώληκες – Μυρμήγκια και Τερμίτες – Εδαφικά μικρόζωα – Εδαφικές άλγες και Εδαφικοί μύκητες – Προκαρυωτικοί οργανισμοί του εδάφους: Βακτήρια και Αρχαία – Συνθήκες ανάπτυξης και επιδράσεις των εδαφικών οργανισμών
  • Χημικά στοιχεία και ενώσεις στο έδαφος – Γονιμότητα εδαφών – Αζώτο και θείο στα εδάφη – Κύκλος του αζώτου – Νιτροποίηση – Διαχείριση του εδαφικού αζώτου – Κύκλος του θείου – Θειούχες ενώσεις στα εδάφη – Οξείδωση και αναγωγή του θείου – Συγκράτηση και ανταλλαγή του θείου – Φώσφορος και κάλιο στο έδαφος – Ο ρόλος του φωσφόρου στην θρέψη των φυτών – Κύκλος του φωσφόρου – Διαχείριση του φωσφόρου – Κύκλος του καλίου – Διαχείριση του καλίου – Φωσφόρος, κάλιο και γονιμότητα των εδαφών – Ασβέστιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία – Τρόποι διαχείρισης του εδάφους και των απαραίτητων ιχνοστοιχείων – Χρήση οργανικών πηγών θρεπτικών στοιχείων – Λιπάσματα και εφαρμογή τους στο έδαφος – Διαχείριση θρεπτικών συστατικών για συγκεκριμένες καλλιέργειες
  • Διαχείριση εδαφών και διάβρωση εδάφους: Αποικοδόμηση και ανοργανοποίηση – Γένεση και φύση της οργανικής ουσίας και του εδαφικού χούμου – Ισοζύγιο του άνθρακα στο σύστημα έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα- Παράγοντες και πρακτικές που επηρεάζουν τη περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία – Εδάφη και κλιματικές αλλαγές – Κομποστοποίηση – Ρύπανση σε Εδάφη – Εκπομπές ραδονίου από τα εδάφη – Διάβρωση εδάφους και υποβάθμιση της γης – Υδατική διάβρωση –Διάβρωση και μετακίνηση εδαφικών μαζών – Διάβρωση και έλεγχος ιζημάτων – Αιολική διάβρωση
  • Σύγχρονες τεχνολογίες στην εδαφολογία – Μέθοδοι χημικής και φυσικής ανάλυσης εδαφών –  Εδαφικά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα – Τεχνικές και εργαλεία στη χαρτογράφηση των εδαφών – Εργαλεία τηλεπισκόπησης στην εδαφική έρευνα – Δορυφορική απεικόνιση

Συγγράμματα:

1. N.C. Brady, R.R. Weil, Εδαφολογία: Η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, N. C. Brady, R. Weil, Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ Εμπορική Εκδοτική Μον. ΙΚΕ, 2011, Κωδικός Ευδόξου: 86200460.
2. Κ. Παναγιωτόπουλος, Εδαφολογία, Εκδόσεις Γαρταγάνης Αγις-Σάββας, 2016, Κωδικός Ευδόξου: 68397326.
3.  Κ. Προδρόμου, Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., 2011, Κωδικός Ευδόξου: 12835019.
4. Soil Science: Agricultural and Environmental Prospectives, Khalid­ Rehman­ Hakeem­· Javaid­ Akhtar Muhammad ­Sabir Editors, Springer, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75492718, 2016.

5. Using R for digital soil mapping, Brendan­ P.­ Malone, Budiman Minasny, Alex B. McBratney Editors, Springer, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75494955, 2017.

6. Soil Fertility Management in Agroecosystems, Amitava Chatterjee and David Clay, Editors, ACSESS Publications, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91723870, 2016.

7. Soil Management: Building a Stable Base for Agriculture, Jerry L. Hatfield and Thomas J. Sauer, Editors, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91723871, 2011.

el