Προπτυχιακά Μαθήματα

307 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, μεταφορά ρύπων
 • Οικολογικές αρχές και περιβαλλοντικές παράμετροι
 • Διαλυμένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα
 • Οξύτητα, pH και ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
 • Θρεπτικά συστατικά
 • Βαρέα Μέταλλα
 • Συνθετικές οργανικές ενώσεις
 • Διαχείριση χημικών ουσιών, Κανονισμός REACH
 • Πετρελαιοειδή και απορρίμματα στις θάλασσες
 • Ραδιενεργός ρύπανση
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί
 • Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση (οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, υδρογονάνθρακες, οξείδια του θείου, αιωρούμενα σωματίδια)

Συγγράμματα:

1. Μ. Σκούλλος, Π. Σίσκος, «Χημεία Περιβάλλοντος», 2η έκδοση, Αθήνα, 2010, Κωδικός Εύδοξου: 45366

2. G. Ibanez, M. Hernandez-Esparza, C. Doria-Serrano, A. Fregoso-Infante, M. M. Singh, «Περιβαλλοντική Χημεία», ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 32998355

3. Baird, M. Cann, «Χημεία Περιβάλλοντος», Broken Hills Publishers LTD, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102070006

el