Προπτυχιακά Μαθήματα

404 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Yποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Αρχές και μέθοδοι διαχείρισης της γεωργίας ακριβείας
 • Συστήματα και ακρίβεια παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GNSS)
 • Μέθοδοι και εφαρμογές χαρτογράφησης χαρακτηριστικών καλλιεργειών
 • Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής
 • Αισθητήρες για μέτρηση παραμέτρων εδάφους και καλλιεργειών
 • Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για την μέτρηση παραλλακτικότητας για γεωργικές εφαρμογές
 • Ανάλυση δεδομένων γεωργίας ακριβείας
 • Εφαρμογή μεταβλητών δόσεων εισροών, διαφοροποίηση συγκομιδής
 • Μέθοδοι καταγραφής της παραγωγής σε πολυετείς (οπωρώνες, αμπελώνες) και ετήσιες (λαχανικά) καλλιέργειες.
 • Αξιολόγηση συστημάτων ‐ Οικονομικότητα
 • Αυτοκινούμενα οχήματα ως φορείς αισθητήρων για τη μέτρηση παραλλακτικότητας στον αγρό
 • Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη Ελλάδα

Συγγράμματα:

1. Φουντάς, Σ., Γέμτος, Θ., 2015. Γεωργία ακριβείας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: hdl.handle.net/11419/2670

2. T. A. Brase, Γεωργία Ακριβείας, Εκδόσεις Έμβρυo, 2009, Κωδικός Ευδόξου: 86200389

el