Προπτυχιακά Μαθήματα

501 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων

 •   Εισαγωγή στα Πληροφοριακών Συστημάτων
 •   Περιγραφή Πληροφοριακών Συστημάτων
 •   Ρόλος Πληροφοριακών συστημάτων
 •   Πληροφοριακά Συστήματα βασιζόμενα σε Η.Υ/ Κατηγοριοποίηση/ Προβλήματα

Γενικές αρχές και μέθοδοι λήψης αποφάσεων

 •  Τι είναι Απόφαση/Λήψη Αποφάσεων
 •  Επίπεδα& Διαδικασίες Λήψης Απόφασης
 •  Μέθοδοι & Τεχνικές Λήψης Απόφασης
 •  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Σ.Υ.Α.) ή DSS (Decision Support Systems)
 •  Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων και ΣΥΑ

Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Σ.Υ.Α.)

 •  Ορισμοί, Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση ΣΥΑ
 •  Δομή & Ανάπτυξη ΣΥΑ
 •  Κύριες κατευθύνσεις ΣΥΑ

Ευφυή συστήματα αποφάσεων και χρήση τεχνητής νοημοσύνης

 •  Βασικές έννοιες-Ορισμοί: Ευφυή Συστήματα/Τεχνητή Νοημοσύνη/Μηχανική Μάθηση/ Έμπειρα Συστήματα/Νευρωνικά Δίκτυα
 •  Σύγκριση Ευφυή Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΣΥΑ) με ΣΥΑ: Εμπλουτισμός τεχνικών ΣΥΑ με μεθοδολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης
 •  Σχεδίαση και Ανάπτυξη ΕΣΥΑ-Εργαλεία Ανάπτυξης
 •  Προβλήματα στην Ανάπτυξη ΕΣΥΑ: Τεχνικά/Προβλήματα δεδομένων
 •  Συστατικά ΕΣΥΑ
 •  Ολοκλήρωση Έμπειρων Συστημάτων και Σ.Υ.Α.

Ειδικά συστήματα αποφάσεων και εφαρμογές τους στην Αγορά

 • Εφαρμογές ΣΥΑ & ΕΣΥΑ στη Γεωργία

Συγγράμματα:

1. Διοίκηση – Διαχείριση Έργου – Project Management» Α. Δημητριάδης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2812

2. «Διαχείριση έργου – Αρχές και τεχνικές» Burke Rory (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ) 2014, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955477

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ERIK W. LARSON, CLIFFORD F. GRAY. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,2018. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119534

el