Προπτυχιακά Μαθήματα

502 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή – Οικολογία, Εξέλιξη και Επιστημονική μέθοδος
 • Προσαρμογές στη χέρσο, το νερό και τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα
 • Κλίμα και Παγκόσμιες μεγακοινότητες
 • Εξέλιξη
 • Κύκλοι ζωής, Αναπαραγωγή, Κοινωνικές συμπεριφορές
 • Κατανομές των πληθυσμών
 • Πληθυσμοί – μέγεθος, αύξηση, δυναμική πληθυσμών με και χωρίς αυτορρύθμιση
 • Δυναμική πληθυσμών στο χώρο και χρόνο
 • Αλληλεπιδράσεις πληθυσμών (ανταγωνισμός, θήρευση, αμοιβαιότητα)
 • Βιοκοινότητες και Οικοσυστήματα – Μεταβολές κοινοτήτων στο χώρο και το χρόνο
 • Βιογεωχημικοί κύκλοι, Ροή Ενέργειας και Παραγωγικότητα
 • Πρότυπα της ποικιλότητας των ειδών
 • Οικολογία Διατήρησης (Περιπτώσεις πληθυσμιακών εκρήξεων, Μικροί πληθυσμοί, Απειλούμενα είδη και πληθυσμοί)
 • Διατήρηση Πληθυσμών και Ειδών (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2000/60/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων)

Συγγράμματα:

1. «Οικολογία – Εισαγωγή στην οικολογία των πληθυσμών» Στάμου Γεώργιος Π. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε.) 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11315

2. «Βιολογία της διατήρησης – Μια εισαγωγή» Primack Richard, Αριανούτσου Μαργαρίτα, Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIVERSITY STUDIO PRESS – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ) 2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369295

3. «Οικολογία – Η Οικονομία της φύσης» Relyea Rick, Ricklefs Robert, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης: Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π, Παρμακέλης Α., Τριάντης Κ., Σφενδουράκης Σ. (Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd) 2019, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053275

el