Προπτυχιακά Μαθήματα

502 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή – Οικολογία, Εξέλιξη και Επιστημονική μέθοδος
 • Προσαρμογές στη χέρσο, το νερό και τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα
 • Κλίμα και Παγκόσμιες μεγακοινότητες
 • Εξέλιξη
 • Κύκλοι ζωής, Αναπαραγωγή, Κοινωνικές συμπεριφορές
 • Κατανομές των πληθυσμών
 • Πληθυσμοί – μέγεθος, αύξηση, δυναμική πληθυσμών με και χωρίς αυτορρύθμιση
 • Δυναμική πληθυσμών στο χώρο και χρόνο
 • Αλληλεπιδράσεις πληθυσμών (ανταγωνισμός, θήρευση, αμοιβαιότητα)
 • Βιοκοινότητες και Οικοσυστήματα – Μεταβολές κοινοτήτων στο χώρο και το χρόνο
 • Βιογεωχημικοί κύκλοι, Ροή Ενέργειας και Παραγωγικότητα
 • Πρότυπα της ποικιλότητας των ειδών
 • Οικολογία Διατήρησης (Περιπτώσεις πληθυσμιακών εκρήξεων, Μικροί πληθυσμοί, Απειλούμενα είδη και πληθυσμοί)
 • Διατήρηση Πληθυσμών και Ειδών (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2000/60/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων)

Συγγράμματα:

1. R. Relyea, R. Roberts, Οικολογία – Η Οικονομία της φύσης, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86053275
2. M.C. Molles, A.A. Sher, Οικολογία, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 94643696

3. Γ. Στάμου  «Οικολογία – Εισαγωγή στην οικολογία των πληθυσμών» , Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία, 2009, Κωδικός Εύδοξου: 11315

 

el