Προπτυχιακά Μαθήματα

504 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ερευνα ,καινοτομία και επιχειρηματικότητα: To θεωρητικό πλαίσιο.
  • Η πρόκληση της αειφόρας και τα συστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Η περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας .
  • Η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
  • Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και οι εφαρμογή τους στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Η κλιματική αλλαγή και οι αποκρίσεις της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η πρόκληση της βιωσιμότητας.
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο: προκλήσεις, ευκαιρίες και προσαρμογή.
  • Ο ρόλος της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην τοπική ανάπτυξη.
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Συγγράμματα:

1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη», επιμ. Ναπολέων Μαραβέγιας, εκδόσεις  Θεμέλιο, 2012

2. «Εξοδος από την Κρίση: Η συμβολή της Έρευνας& Τεχνολογίας», επιμ. Ναπολέων Μαραβέγιας, εκδόσεις  Θεμέλιο, 2012

3. Bessant και Tidd, «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», Εκδόσεις Τζιόλα

el