Προπτυχιακά Μαθήματα

505 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ 

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ιστορική ανασκόπηση της καλλιέργειας της ελιάς. Ιστορική και πολιτιστική αξία για την Ελλάδα.
 • Γεωγραφική κατανομή. Οικονομική σημασία και σύγχρονες τάσεις της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και τον κόσμο.
 • Βοτανική ταξινόμηση και μορφολογία του δένδρου. Ποικιλίες ελιάς. Επιλογή σωστής ποικιλίας-κριτήρια επιλογής.
 • Συστήματα φύτευσης ελιάς. Η διαχείριση του εδάφους.
 • Ασθένειες της ελιάς. Φαινόμενο παρενιαυτοφορίας.  Κλιματική προσαρμογή. Εδαφικές απαιτήσεις για ποτιστικούς και ξερικούς ελαιώνες.
 • Θρέψη-αρδευση-φυτοπροστασία της ελιάς.
 • Διαδικασία κλαδέματος και εποχικότητα. Αύξηση και ωρίμανση.
 • Μορφολογία καρπού.
 • Ελαιογένεση. Συγκομιδή.
 • Προϊόντα μεταποίησης. Τυποποίηση.
 • Σύσταση ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά και χημική σύσταση ελαιολάδου.
 • Διατροφική αξία ελαιολάδου. Ο ρόλος του ελαιολάδου στην υγεία του καταναλωτή.
 • Επιτραπέζιες ελιές.
 • Πιστοποίηση προϊόντων ελαιοκομίας – εξαγωγές.
 • Ελαιοπαραγωγικά προϊόντα στον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με την οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη.
 • Διαχείριση αποβλήτων προϊόντων ελαιοκομίας – παραγωγή νεών προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

 

Συγγράμματα:

1. Α. Κυριτσάκης, Η επιτραπέζια ελιά και ο βιολειτουργικός ρόλος της, Εκδόσεις Κυριτσάκης, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102072397
2. Ι. Θεριός, Ελαιοκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2007, Κωδικός Εύδοξου : 2683
3. Κ. Ποντίκης, Ειδική δενδροκομία-Ελαιοκομία τόμος 3ος, Εκδόσεις Unibooks ΙΚΕ, 2000, Κωδικός Εύδοξου: 77119271.

el