Προπτυχιακά Μαθήματα

603 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Απομόνωση γενωμικού DNA από φυτικό ιστό
  • Απομόνωση πλασμιδικού DNA με spin columns
  • Μέθοδος ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO) με την χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)
  • Μεθοδολογία κλωνοποίησης
  • Ενζυμική κατεργασία κατά την χρήση μοριακών τεχνικών
  • Ποσοτικοποίηση DNA και πρωτεϊνών

Συγγράμματα:

1. Βιοτεχνολογία με στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής, Λιακοπούλου – Κυριακίδου Μαρία

2. Εργαστηριακές σημειώσεις

el