Προπτυχιακά Μαθήματα

603 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Απομόνωση γενωμικού DNA από φυτικό ιστό
  • Απομόνωση πλασμιδικού DNA με spin columns
  • Μέθοδος ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO) με την χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)
  • Μεθοδολογία κλωνοποίησης
  • Ενζυμική κατεργασία κατά την χρήση μοριακών τεχνικών
  • Ποσοτικοποίηση DNA και πρωτεϊνών

Συγγράμματα:

1. Μ. Λιακοπούλου – Κυριακίδου, Βιοτεχνολογία με στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής, Εκδόσεις Ζήτη, 2004, Κωδικός Εύδοξου: 68378193
2. Α. Σκορίλας, Κλινική Βιοχημεία και Μοριακή Διαγνωστική-Βασικές αρχές, Broken Hill Publishers, 2020, Κωδικός Εύδοξου: 94643655

3. Εργαστηριακές σημειώσεις

el