Προπτυχιακά Μαθήματα

608 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Aνάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Τεχνικές δειγματοληψίας και μέθοδοι επεξεργασίας δειγμάτων
  • Προσδιορισμός pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας νερού και εδάφους
  • Προσδιορισμός ιόντων στο νερό
  • Προσδιορισμός COD
  • Προσδιορισμός οργανικών ρύπων σε δείγματα νερού και εδάφους
  • Προσδιορισμός μετάλλων και μεταλλοειδών σε έδαφος και νερό

 

Συγγράμματα:

1. Τ. Αλμπάνης, “Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2009 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο [18548776]

2. Σημειώσεις Εργαστηρίου.

el