Προπτυχιακά Μαθήματα

608 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Τεχνικές δειγματοληψίας και μέθοδοι επεξεργασίας δειγμάτων
  • Προσδιορισμός pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας νερού και εδάφους
  • Προσδιορισμός ιόντων στο νερό
  • Προσδιορισμός COD
  • Προσδιορισμός οργανικών ρύπων σε δείγματα νερού και εδάφους
  • Προσδιορισμός μετάλλων και μεταλλοειδών σε έδαφος και νερό

 

Συγγράμματα:

1. Τ. Αλμπάνης, Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τζιόλα , 2009, Κωδικός Εύδοξου: 18548776
2. Κ. Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά – Κωνσταντίνου, Χημεία περιβάλλοντος, Εκδόσεις University Studio Press, 2009, Κωδικός Εύδοξου: 17579
3. Ι. Δεληγιαννάκης, Υλικά και Περιβάλλον, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2022, Κωδικός Εύδοξου: 102071944

4. Σημειώσεις Εργαστηρίου.

el