Προπτυχιακά Μαθήματα

702 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξη – βασικές έννοιες. Οι τρεις πυλώνες της αειφορίας.
  • Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την Πράσινη ανάπτυξη στην αγροδιατροφή- Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία και οι στρατηγικές της
  • Αειφορική Γεωργία /Αειφορικά Συστήματα παραγωγής και επίδραση στο περιβάλλον
  • Αξιολόγηση αειφορίας: Δείκτες αειφορικής ανάπτυξης και η έννοια των αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών
  • Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Βασικές έννοιες και τα πιο σημαντικά Περιβαλλοντικά αποτυπώματα (Αποτύπωμα άνθρακα, Οικολογικό Αποτύπωμα)
  • Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων -Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής
  • Αρχές και βασικές έννοιες της Κυκλικής Οικονομίας
  • Η Κυκλική Οικονομία ως το νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο – Η στρατηγική της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. Αναφορά στους SDGs και η σχέση με την κυκλική οικονομία
  • Κυκλική οικονομία και αγροτική παραγωγή. Παραδείγματα βιωσιμότητα γεωργικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας

Συγγράμματα:

1. Γ.Κ. Σιάρδος, Ε. Αλέξανδρος. Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη. Εκδόσεις Ζυγός, 2011, Κωδικός Εύδοξου: 94690458
2. Σ. Πολύζος. Διαχείριση Φυσικών Πόρων Και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε, 2022, Κωδικός Εύδοξου: 102073459
3. Α. Πολυζάκης, Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκδόσεις Πολυζάκης, 2020, Κωδικός Εύδοξου: 94645312

el