Προπτυχιακά Μαθήματα

702 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξη – βασικές έννοιες. Οι τρεις πυλώνες της αειφορίας.
  • Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την Πράσινη ανάπτυξη στην αγροδιατροφή- Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία και οι στρατηγικές της
  • Αειφορική Γεωργία /Αειφορικά Συστήματα παραγωγής και επίδραση στο περιβάλλον
  • Αξιολόγηση αειφορίας: Δείκτες αειφορικής ανάπτυξης και η έννοια των αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών
  • Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Βασικές έννοιες και τα πιο σημαντικά Περιβαλλοντικά αποτυπώματα (Αποτύπωμα άνθρακα, Οικολογικό Αποτύπωμα)
  • Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων -Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής
  • Αρχές και βασικές έννοιες της Κυκλικής Οικονομίας
  • Η Κυκλική Οικονομία ως το νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο – Η στρατηγική της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. Αναφορά στους SDGs και η σχέση με την κυκλική οικονομία
  • Κυκλική οικονομία και αγροτική παραγωγή. Παραδείγματα βιωσιμότητα γεωργικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας

Συγγράμματα:

1. ΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2011. Συγγραφείς: Γεώργιος Κ. Σιάρδος, Αλέξανδρος Ε., ISBN:9789608065826

2. Πολύζος Σεραφείμ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,” ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Έκδοση: 1η/2022. ISBN: 978-960-418-740-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102073459

3. Πολυζάκης Απόστολος, “ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Εκδότης: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ, Έκδοση: 1η/2020. Συγγραφείς: ISBN: 978-618-83590-6-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645312,

4. Χ. Δ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σ. Βερεσόγλου, Π. Α. Γεράκης, Κ. Λ. Καλμπουρτζή, Α. Π. Μαμώλος, “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”, 2017. Συγγραφείς: ISBN 978-960-357-125-4

5. Life Cycle Assessment Student Handbook. Editor: Marry Ann Curran, Wiley 2015, ISBN: 978-1-119-08354-2

6. Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης  www.ekt.gr/el/magazines/features

el