Προπτυχιακά Μαθήματα

703 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Κατηγορίες προϊόντων και υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην διαδικασία της μεταποίησης.
  • Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία διαδικασίας μεταποίησης.
  • Είδη, συλλογή, αποθήκευση, μεθοδολογία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων
  • Τυποποίηση, πιστοποίηση και εμπορευσιμότητα των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων.
  • Αντίκτυπο προϊόντων που προκύπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων στον εθνική οικονομία.
  • Διατροφική αξία προϊόντων που προκείπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων.
  • Παραδείγματα σύγχρονων βιώσιμων μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων

 

Συγγράμματα:

1. Α. Σέμος, Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, 2010, Κωδικός Εύδοξου: 112700279
2. G.T Tomek & Κ.Μ. Harry, Τιμές Γεωργικών Προϊόντων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102071526

el