Προπτυχιακά Μαθήματα

703 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Κατηγορίες προϊόντων και υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην διαδικασία της μεταποίησης.
  • Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία διαδικασίας μεταποίησης.
  • Είδη, συλλογή, αποθήκευση, μεθοδολογία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων
  • Τυποποίηση, πιστοποίηση και εμπορευσιμότητα των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων.
  • Αντίκτυπο προϊόντων που προκύπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων στον εθνική οικονομία.
  • Διατροφική αξία προϊόντων που προκείπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων.
  • Παραδείγματα σύγχρονων βιώσιμων μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και υποπροϊόντων

 

Συγγράμματα:

1. Αναστάσιος Β. Σέμος, «Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», 2η έκδοση, εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε. (2010)

2. Tomek G.T.& Harry M. Kaiser, «Τιμές Γεωργικών Προϊόντων», Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2021

el