Προπτυχιακά Μαθήματα

707 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γεωργικές δραστηριότητες και δυνατότητές να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το περιβάλλον.
  • Εκπαίδευση και χρήση μέσω εργασιών, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως Ανάλυση Κόστους – Ωφελειών (Cost – Benefit Analysis), πολυκριτηριακή ανάλυση (multicriteria analysis), εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Περιβαλλοντική ηθική.
  • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στο αγρόκτημα.
  • Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες – Διεθνής Πολιτική. Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Θέματα.
  • Αγροοικοσύστημα, προστασία και διατήρησης του αγροοικοσυστήματος, με την υιοθέτηση καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών, κατά την παραγωγική διαδικασία.
  • Η Έννοια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Ποιότητα του Περιβάλλοντος.

Συγγράμματα:

1. Σ. Καρβούνης, Δ. Γεωργακέλλος «Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη», Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2η έκδ./2003, ISBN: 960-351-480-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22702

2. Γ. Πολυράκης, «Περιβαλλοντική Γεωργία» Εκδόσεις ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε, 1η Έκδοση/2003, ISBN: 960-8336-11-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12593

3. Ε. Νικολαΐδης, «Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή, Η ελληνική γεωργία στο παγκόσμιο αγροτροφικό σύστημα» 2010, ISBN: 978-960-02-2423-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 29492

el