Προπτυχιακά Μαθήματα

802 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γενικά στοιχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμοί, Ταμειακές ροές
  • Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, Λογαριασμοί και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Χρονική αξία χρήματος, Απλή Κεφαλαιοποίηση (εσωτερική και εξωτερική προεξόφληση), Σύνθετη κεφαλαιοποίηση (Ανατοκισμός)
  • Εισαγωγή στην έννοια της Ράντας και της αξίας της
  • Προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου, Πηγές και κόστη χρηματοδότησης, Υποδείγματα
  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, κατηγορίες επενδύσεων, συγκεκριμένες μέθοδοι εκτίμησης
  • Κατάσταση ταμειακών ροών, Άμεση και έμμεση μέθοδος κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, Εφαρμογές
  • Διαχείριση κινδύνων, Υπολογισμός των προβλεπόμενων επιμέρους λογαριασμών, Εργαλεία λήψης αποφάσεων, Διάφορα είδη οικονομικών κινδύνων
  • Το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών επιχείρησης, Βασικές έννοιες και μέθοδοι υπολογισμού

Συγγράμματα:

1. Θ. Λαζαρίδης, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης, «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση», Εκδόσεις: Νικόλαος Σ. Σαριαννίδης, 2014, ISBN: 978-960-93-5138-6, Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ: 59381279

2. A. Γεωργόπουλος, «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων», Εκδόσεις Ε. Μπένου,  2014

el