Προπτυχιακά Μαθήματα

804 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 304. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, βασικές έννοιες και η αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων
 • Εννοιολογική μοντελοποίηση και σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων
 • Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και εισαγωγή στην γλώσσα SQL
 • Τεχνικές προγραμματισμού βάσεων δεδομένων ( SQL και PHP)
 • Αντικειμενοστραφείς, σχεσιο-αντικειμενοστραφείς και XML: Έννοιες, μοντέλα, γλώσσες και πρότυπα
 • Θεωρία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και κανονικοποίηση
 • Δομές αρχείων, κατακερματισμός, ευρετηρίαση και φυσικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων
 • Επεξεργασία ερωτήσεων και βελτιστοποίηση
 • Επεξεργασία δοσοληψιών, έλεγχος συνδρομικότητας και ανάκαμψη
 • Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, συστήματα NOSQL, δεδομένα μεγάλου όγκου
 • Προχωρημένα μοντέλα βάσεων δεδομένων, συστήματα και εφαρμογές
 • Ασφάλεια βάσεων δεδομένων

Συγγράμματα:

1. R. Elmasri , S.B. Navathe, «Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 50662846

2. H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom, «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Σε ένα τόμο)» Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012, Κωδικός Εύδοξου: 22690971

3. Ε. Κεχρής,«Σχεσιακές βάσεις δεδομένων – Νέα αναθεωρημένη έκδοση», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2015, Κωδικός Εύδοξου: 41955665

4. J. Ullman, J. Widom, «Βασικές Αρχίες για τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων», Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2008, Κωδικός Εύδοξου: 13619

el