Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Όλγα Αρβανίτη 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιβαλλοντική Ανάλυση

 ΑΓ 07
+30 22280 99525
oarvaniti@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/oarvaniti
Όλγα Αρβανίτη_2

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη 12:00-14:00

Πέμπτη  10:00-12:00

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Όλγα Αρβανίτη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ανάλυση».

Πτυχίο Χημείας (2007), Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2010), Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο ειδίκευσης «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας», Διδακτορικό Δίπλωμα στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2014), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς των μικρορύπων και μικροπλαστικών σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης, επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, υβριδικές τεχνολογίες, εκτίμηση τοξικότητας οργανικών και ανόργανων ενώσεων, ανάκτηση και εμπλουτισμό φαινολικών ενώσεων από υγρά απόβλητα και αξιοποίηση παραπροϊόντων.

Από τη μέχρι τώρα ερευνητική δραστηριότητα έχουν προκύψει 21 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 766 αναφορές, h index: 9 (από τη βάση δεδομένων scopus, 01.2022) και 27 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Αρκετές ακόμα εργασίες είναι στο στάδιο της συγγραφής – υποβολής καθώς υπάρχουν πολλά επιστημονικά αδημοσίευτα δεδομένα. Έχει συμμετάσχει σε 6 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά συνέδρια, στη συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων, και είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων».

el