Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ) του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Ε.Κ.Π.Α, αποτελεί ένα σύγχρονο Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα Π.Π.Σ Ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας στο συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης.

Το Π.Π.Σ έχει ως αντικείμενο τη παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης. Το Π.Π.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Ε.Κ.Π.Α περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκεί 4 έτη (ή 8 εξάμηνα) και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος.

Το πρόγραμμα σπουδών καλλιεργεί και προάγει την επιστήμη της Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Τεχνολογίες Τροφίμων και την Αειφορία δίνοντας έμφαση στη γνώση, την εξειδίκευση και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις 

 • στον πρωτογενή τομέα (π.χ. Γεωργία Ακριβείας,  Αειφορική Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή, Διαφύλαξη Βιοποικιλότητας),
 • στο δευτερογενή τομέα (π.χ. μεταποίηση, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία προϊόντα Αμπελουργίας, Γαλακτοκομίας, Ελαιοκομίας, Μελισσοκομίας)
 • στον τριτογενή τομέα (π.χ. Επενδύσεις, Πιστοποίηση, Marketing, Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα).
Laboratory testing of pesticides on green plants. Practical chemistry classes.

Μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές λαμβάνουν όλες τις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις Χημείας με έμφαση τα τρόφιμα και το περιβάλλον, Βιολογίας και Βιοχημείας με έμφαση στις μοριακές τεχνικές, τα τρόφιμα, τη φυσιολογία φυτών και ζώων, Πληροφορικής με έμφαση στα ευφυή συστήματα και την ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data Analysis), Επιστημών Περιβάλλοντος με έμφαση στην Kυκλική Oικονομία και Οικονομικών με έμφαση στην αξιολόγηση των Επενδύσεων, την Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάρκετινγκ.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα:

 • Να κατανοεί τη δομή και τη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της, όπως και τις μικρο- και μάκρο-οικονομικές αρχές της, και να είναι σε θέση να προτείνει και να επιβλέπει τη λειτουργία υφιστάμενων και νέων επενδύσεων στον τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής.
 • Να αναπτύσσει και διαχειρίζεται προϊόντα του Αγροδιατροφικού τομέα με έμφαση στην αυθεντικότητα, την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και ποτών, και την πιστοποίηση των ορθών πρακτικών σε όλο το μήκος της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Να γνωρίζει την έννοια της αειφορικής ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα, και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τους περιβαλλοντικούς/αγρο-περιβαλοντικούς δείκτες ως εργαλείο υπολογισμού της αειφορίας και της βιωσιμότητας μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης.
 • Να κατανοεί την αλληλεπίδραση της γεωργικής παραγωγής με το περιβάλλον και να γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα εργαλεία αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργικής πρακτικής, με έμφαση στην ολοκληρωμένη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment)
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές έννοιες (όροι, συστήματα, τεχνολογίες, διεργασίες) της Ευφυούς Γεωργίας, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση των αγροτικών εισροών και τη βέλτιστη άρδευση, θρέψη και φυτοπροστασία των καλλιεργειών.
 • Να γνωρίζει και να είναι σε θέση να προτείνει κατάλληλα μέτρα προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και της επίδρασης της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής σε φυτά και καλλιέργειες.
 • Να εφαρμόζει σύγχρονες χημικές και βιοχημικές μεθόδους για την ανάλυση των τροφίμων κατά τον ποιοτικό οργανοληπτικό έλεγχο. Να χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές κατά τη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και συντήρηση φυτικών και ζωικών αγροδιατροφικών προϊόντων.
 • Να συμμετέχει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση και την επέκταση βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και στην επίβλεψη της κατασκευής ή της επέκτασης των επιχειρηματικών μονάδων.
 • Να γνωρίζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τη σύνδεσή της με τη βιωσιμότητα μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης και να συντάσσει, να επεξεργάζεται, να αξιολογεί και να υλοποιεί οικονομοτεχνικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μελέτες αξιοποίησης αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων, και βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων.
 • Να διενεργεί και να αξιολογεί κάθε φύσης χημικές και βιοχημικές μελέτες, εργασίες και ελέγχους ανάλυσης ποιότητας εδάφους, υγρών και υδάτων που αφορούν τη χημική και μοριακή τους σύσταση, να σχεδιάζει και να αξιολογεί περιβαλλοντικές πολιτικές και να διαχειρίζεται περιβαλλοντικά συστήματα.

Παράλληλα μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, ο απόφοιτος του τμήματος θα είναι σε θέση:

 • Να τεθεί υπεύθυνος στον σχεδιασμό, την παρασκευή και την διαχείριση ολοκληρωμένων έργων που σχετίζονται με την Αγροτική Ανάπτυξη, την Αγροδιατροφή, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Κυκλική Οικονομία.
 • Να προσεγγίζει κριτικά, να αναλύει και να συνθέτει τα ερευνητικά δρόμενα που αφορούν στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, παρακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις
 • Να ασκήσει την επιστήμη της Ευφυούς Γεωργίας, της Τεχνολογίας Τροφίμων και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, του Αγροτικού Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού και πρωτοποριακών μεθόδων εκτίμησης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας.
 • Να αποκτήσει ψηφιακή κατάρτιση και σύγχρονη ερευνητική κουλτούρα ώστε να μπορεί να συνεχίσει σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Α. Γενικές προϋποθέσεις

Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, πρέπει να καλύψει τις επόμενες τέσσερις προϋποθέσεις:

 1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα αντίστοιχα εργαστήρια.

 2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε αριθμό μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών.

 3. Να εκπονήσει και να παρουσιάσει πτυχιακή εργασία.

 4. Να συγκεντρώσει  τουλάχιστο 240 πιστωτικές μονάδες.


Β. Εξειδίκευση προϋποθέσεων

 1. Η επιτυχής εξέταση σε 22 υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον 7 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά που προσφέρουν συνολικά τουλάχιστον 156 πιστωτικές μονάδες.

 2. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 16 μαθήματα επιλογής, τα οποία να συγκεντρώνουν το λιγότερο 64 πιστωτικές μονάδες.

 3. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που προσφέρει 20 πιστωτικές μονάδες.

 4. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 240.
 5. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που μπορεί να συγκεντρωθεί ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι 30 πιστωτικές μονάδες.


Συνοπτικά τα βιβλία που παρέχονται από το σύστημα “Εύδοξος” για τις προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα είναι διαθέσιμα στο παρακάτω σύνδεσμο .

el