Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Άννα Βατσανίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γεωργία Ακριβείας/Αειφορική Παραγωγή

 ΑΓ 02
+30 22280 99525
anvatsan@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/anvatsan
Batsanidou

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα 10:00-12:00

Πέμπτη  15:30-17:30

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Άννα Βατσανίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο Γεωργία Ακριβείας και Αειφορική Παραγωγή. Είναι Γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στα ολοκληρωμένα συστήματα αγροτικής παραγωγής και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Κατεύθυνση Γεωργική Μηχανική) στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής αειφορίας της χρήσης νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Η Δρ. Βατσανίδου έχει εργαστεί ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Αγροτεχνολογίας & Βιο-οικονομίας (ΙΒΟ) με Αντικείμενο έρευνας: Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα με τη μέθοδο της ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA), καθώς και ως συνεργάτης – ερευνήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε θέματα αξιολόγησης τεχνολογίων και τεχνικών γεωργίας ακριβείας και εκτίμησης περιβαλλοντικής αειφορίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Έχει δεκαετή επαγγελματική εμπειρία ως γεωπόνος – ερευνητής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Η Δρ. Βατσανίδου συμμετείχε σε αρκετά (18 προγράμματα)  ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, όπως (FutureFarm, RoboFarm, PEFMED, Mels, Milkey, PoliRural, Organic Plus, DITECT, Zeroparasitic) καθώς και εθνικά έργα της ΓΓΕΚ ( Nexus, SmartOliveGrove, SmartPeach), έχει 10 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 1 κεφάλαιο βιβλίων, καθώς και περισσότερες από 30 άλλες δημοσιεύσεις (π.χ. πρακτικά συνεδρίων κ.λπ.). Επιτέλεσε επίσης ως  φιλοξενούμενος εκδότης σε διεθνές περιοδικό.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αξιολόγηση και ανάπτυξη τεχνικών γεωργίας ακριβείας και στην εκτίμηση και ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης του αγροδιατροφικού τομέα με τη χρήση της μεθόδου ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA).

el