Προπτυχιακά Μαθήματα

206 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Κατηγορία: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος:  Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Τα χαρακτηριστικά  της γεωργικής  εκμετάλλευσης
  • Τα οικονομικά  της γεωργικής παραγωγής
  • Παραγωγή ενός προϊόντος με έναν ή περισσότερους συντελεστές παραγωγής
  • Εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και  Αγροτικός χώρος
  • Μορφές  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων
  • Οργάνωση και διοίκηση της παραγωγικής μονάδας
  • Παράγοντες επιλογής του είδους της  γεωργικής παραγωγής
  • Αβεβαιότητα και διαχείριση του κινδύνου\
  • Ο ρόλος της έρευνας και της τεχνολογίας  στην γεωργική παραγωγή

Συγγράμματα:

1. R.V Herren. Γεωργική παραγωγή και τεχνολογία. Εκδόσεις Ίων, Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ Ο.Ε, 2000. Κωδικός Εύδοξου: 59370531.
2.  Ι. Γιδαράκου. Ελληνική γεωργία και γεωργικά συστήματα. Εκδόσεις Γρηγόρη ΟΕ, Κωδικός Εύδοξου: 86055448.

el