Προπτυχιακά Μαθήματα

508 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Α. Το ιστορικό πλαίσιο

 • Τα χαρακτηριστικά  των συστημάτων παραγωγής
 • Σύγχρονα συστήματα παραγωγής και αειφορία
 • Φυτική παραγωγή
 • Ζωική Παραγωγή
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Συστήματα ολοκληρωμένης βιολογικής καλλιέργειας
 • Γεωργία ακριβείας

Β. Διαχείριση και λήψη αποφάσεων

 • Οικονομική λειτουργία της παραγωγικής μονάδας
 • Εισροές κόστος και παραγωγή προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντος με έναν, δύο και περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές
 • Παράγοντες επιλογής του είδους της  γεωργικής παραγωγής
 • Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της εκμετάλλευσης
 • Πρόσοδος και μέγεθος της οικονομικής μονάδας

Γ. Ειδικά θέματα

 • Ο παράγοντας χρόνος στη γεωργική παραγωγή
 • Κίνδυνος και αβεβαιότητα στη γεωργική παραγωγή
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ο ρόλος της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Η πρόκληση της αειφορίας

 

Συγγράμματα:

1.  Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Peter Nuthall, , 1η έκδοση, εκδόσεις “Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ” ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ

2. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Δημητριάδης Γ. Σ και Μιχιώτης Ν. Α., Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2020

el