Προπτυχιακά Μαθήματα

508 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Α. Το ιστορικό πλαίσιο

 • Τα χαρακτηριστικά  των συστημάτων παραγωγής
 • Σύγχρονα συστήματα παραγωγής και αειφορία
 • Φυτική παραγωγή
 • Ζωική Παραγωγή
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Συστήματα ολοκληρωμένης βιολογικής καλλιέργειας
 • Γεωργία ακριβείας

Β. Διαχείριση και λήψη αποφάσεων

 • Οικονομική λειτουργία της παραγωγικής μονάδας
 • Εισροές κόστος και παραγωγή προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντος με έναν, δύο και περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές
 • Παράγοντες επιλογής του είδους της  γεωργικής παραγωγής
 • Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της εκμετάλλευσης
 • Πρόσοδος και μέγεθος της οικονομικής μονάδας

Γ. Ειδικά θέματα

 • Ο παράγοντας χρόνος στη γεωργική παραγωγή
 • Κίνδυνος και αβεβαιότητα στη γεωργική παραγωγή
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ο ρόλος της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Η πρόκληση της αειφορίας

 

Συγγράμματα:

1. P. Nuthall, Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Εκδόσεις Προπομπός, 2019, Κωδικός Ευδόξου: 86054927
2. Γ.Σ. Δημητριάδης, Ν.Α. Μιχιώτης, Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Εκδόσεις Κριτική, 2020, Κωδικός Ευδόξου: 94644631
3. Ι. Γιδαράκου, Ελληνική Γεωργία και Γεωργικά Συστήματα, Εκδόσεις Γρηγόρη ΟΕ, 2019, Κωδικός Ευδόξου: 86055448
4. Κ.Π. Παππής, Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων, Εκδόσεις Unibooks, IKE, 2017, Κωδικός Ευδόξου: 68402905
5. Σ. Καρβούνης, Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας και Βιομηχανικοί Κλάδοι Επεξεργασίας, Εκδόσεις Βαρβαρήγου, 2017, Κωδικός Ευδόξου: 68398900

el