Προπτυχιακά Μαθήματα

601 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 5
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 8
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Βιοποικιλότητα: Ορισμοί, βασικές έννοιες, σύμβαση του Rio, δείκτες και μέθοδοι μέτρησης.
  • Χρονική ανάλυση: εξέλιξη Βιοποικιλότητας και βασικά είδη
  • Χωρική ανάλυση: βιογεωγραφικές περιοχές, διαβαθμίσεις και όρια ποικιλότητας, ενδημισμός.
  • Σημασία της βιοποικιλότητας: οικονομική και οικοσυστημική αξία της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο (άμεση και έμμεση).
  • Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, σε επίπεδο συστημάτων και ειδών, βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων.
  • Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην βιοποικιλότητα φυσικών αλλά και αγροτικών οικοσυστημάτων,  εξαφανίσεις ειδών και μειώσεις πληθυσμών. Κλιματική αλλαγή και  κίνδυνοι για την βιοποικιλότητα.
  • Διατήρηση βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των συστατικών της: Μέτρα και βασικές αρχές διαχείρισης της βιοποικιλότητας (παρακολούθηση, εκτίμηση διαταραχής, αποκατάσταση).
  • Εθνικό πλαίσιο Στρατηγικής για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλων νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγγράμματα:

1. K.J. Gaston, J.I. Spicer, Βιοποικιλότητα – Μια εισαγωγή, Εκδόσεις University Studio Press, 2008, Κωδικός Εύδοξου: 17153
2. R. Relyea, R. Roberts, Οικολογία – Η Οικονομία της φύσης, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86053275

el