Προπτυχιακά Μαθήματα

710 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ορολογία και γενικά στοιχεία οργανοληπτικού ελέγχου.
 • Εφαρμογές της οργανοληπτικής αξιολόγησης.
 • Φυσιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των αισθήσεων που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανοληπτικό έλεγχο.
 • Οργάνωση οργανοληπτικού ελέγχου.
 • Επιλογή και εκπαίδευση δοκιμαστών.
 • Χώρος και συνθήκες αξιολόγησης.
 • Εκτέλεση οργανοληπτικού ελέγχου.
 • Δοκιμές διάκρισης.
 • Οργανοληπτικές δοκιμές προτίμησης – αποδοχής.
 • Δοκιμές διαβάθμισης.
 • Μεθοδολογίες οργανοληπτικών ελέγχων (Δυναμικές-Ευαισθησίας).
 • Συσχέτιση οργανοληπτικών και αναλυτικών μεθόδων.
 • Οργανοληπτικός Έλεγχος και Αυθεντικότητα Τροφίμων.
 • Περιγραφική ανάλυση.
 • Συναισθηματικές δοκιμές.
 • Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων οργανοληπτικού ελέγχου.

Συγγράμματα:

1. Ι. Τσακνής Ιωάννης, “Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων”,  εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑΙ.Κ.Ε, 2013, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154008.

el